POLITYKA PRYWATNOŚCI I WARUNKI SPRZEDAŻY

NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZGODNOŚĆ Z RODO

RODO weszło w życie 25 maja 2018 r. Mantech Machinery zakończył pełny przegląd i zaktualizował naszą politykę prywatności dotyczącą RODO.

JAK TO WPŁYWA NA CIEBIE?

Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości od Mantech Machinery za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych metod marketingowych, skontaktuj się z admin@mantechmachinery.com lub możesz nacisnąć przycisk rezygnacji z subskrypcji w dowolnej literaturze e-mail marketingowej Mantech Machinery.

Jeśli nadal chcesz otrzymywać e-maile i komunikację Mantech Machinery, nie musisz nic robić.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail sales@mantechmachinery.com lub dzwoniąc pod numer 0121 541 1444.

Poniżej znajduje się zaktualizowana polityka prywatności Mantech Machinery, w tym nasza zgodność z RODO.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) dane osobowe definiuje się jako:
„wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.”;

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE

Niniejsza polityka prywatności informuje o tym, w jaki sposób my, Mantech Machinery, będziemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe.

DLACZEGO MANTECH MACHINERY MUSI GROMADZIĆ I PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE?

Aby zapewnić Ci usługę, musimy gromadzić dane osobowe, aby umożliwić nam skuteczne zarządzanie łańcuchami dostaw w imieniu naszych klientów.
W każdym przypadku dokładamy wszelkich starań, aby informacje, które zbieramy i wykorzystujemy, były odpowiednie do tego celu i nie stanowiły naruszenia Prywatności Użytkownika.

CZY MANTECH MACHINERY UDOSTĘPNI MOJE DANE OSOBOWE KOMUKOLWIEK INNEMU?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, z którymi Mantech Machinery zawarto umowę w trakcie kontaktów z Tobą.
Wszelkie strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane, są zobowiązane do bezpiecznego przechowywania Twoich danych i wykorzystywania ich wyłącznie w celu realizacji usług, które świadczą w naszym imieniu.
Gdy nie będą już potrzebować Twoich danych do realizacji tej usługi, usuną szczegóły zgodnie z procedurami Mantech Machinery. Jeśli chcemy przekazać Twoje wrażliwe dane osobowe stronie trzeciej, zrobimy to dopiero po uzyskaniu Twojej zgody, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do zrobienia inaczej.

W JAKI SPOSÓB MANTECH MACHINERY WYKORZYSTA GROMADZONE PRZEZ SIEBIE DANE OSOBOWE?

Mantech Machinery będzie przetwarzać (gromadzić, przechowywać i wykorzystywać) informacje, które podajesz, w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) UE.
Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje informacje były dokładne i aktualne, a nie przechowywane dłużej niż jest to konieczne.
Mantech Machinery jest zobowiązany do przechowywania informacji zgodnie z prawem, takich jak informacje potrzebne do celów podatku dochodowego i audytu. To, jak długo niektóre rodzaje danych osobowych powinny być przechowywane, może również zależeć od szczególnych wymogów sektora biznesowego i uzgodnionych praktyk.
Dane osobowe mogą być przechowywane oprócz tych okresów w zależności od indywidualnych potrzeb biznesowych.

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH MANTECH MACHINERY SKONTAKTUJE SIĘ ZE MNĄ?

Naszym celem nie jest bycie nachalnym i zobowiązujemy się nie zadawać nieistotnych lub niepotrzebnych pytań.
Ponadto informacje, które podajesz, będą podlegać rygorystycznym środkom i procedurom w celu zminimalizowania ryzyka nieautoryzowanego dostępu lub ujawnienia.

CZY MOGĘ DOWIEDZIEĆ SIĘ O MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZECHOWYWANYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ?

Mantech Machinery na Państwa życzenie może potwierdzić, jakie informacje o Państwu posiadamy i w jaki sposób są one przetwarzane.
Jeśli Mantech Machinery przechowuje Państwa dane osobowe, mogą Państwo zażądać następujących informacji:
  • Tożsamość i dane kontaktowe osoby lub organizacji, która określiła, w jaki sposób i dlaczego przetwarzać Twoje dane.
  • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych.
  • Cel przetwarzania, a także podstawa prawna przetwarzania.
  • Jeśli przetwarzanie opiera się na uzasadnionych interesach Mantech Machinery lub strony trzeciej, informacje o tych interesach.
  • Kategorie danych osobowych gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych.
  • Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane są/będą ujawniane.
  • Jeśli zamierzamy przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o tym, w jaki sposób zapewniamy, że odbywa się to bezpiecznie. UE zatwierdziła wysyłanie danych osobowych do niektórych krajów, ponieważ spełniają one minimalny standard ochrony danych. W innych przypadkach zapewnimy, że istnieją szczególne środki w celu zabezpieczenia Twoich informacji.
  • Jak długo dane będą przechowywane.
  • Szczegóły dotyczące Twoich praw do poprawiania, usuwania, ograniczania lub sprzeciwiania się takiemu przetwarzaniu.
  • Informacja o Twoim prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie.
  • Jak złożyć skargę do organu nadzorczego.
  • Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy, a także czy jesteś zobowiązany do podania danych osobowych i możliwych konsekwencji niepodania takich danych.
  • Źródło danych osobowych, jeśli nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie.
  • Wszelkie szczegóły i informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, takie jak profilowanie, oraz wszelkie istotne informacje na temat logiki, a także znaczenia i oczekiwanych konsekwencji takiego przetwarzania.
Jakie formy dowodu tożsamości muszę podać, aby uzyskać do niego dostęp?
Mantech Machinery akceptuje następujące formy dowodu tożsamości, gdy wymagane są informacje o danych osobowych: paszport, prawo jazdy, akt urodzenia, rachunek za media (z ostatnich 3 miesięcy) itp.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych / właściciela RODO: Biuro Ochrony Danych dla Mantech Machinery to: Lee Moss, z którym można się skontaktować za pośrednictwem sales@mantechmachinery.com
Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie tego zawiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Mantech Machinery pod numerem 0121 541 1444 lub e-mail sales@mantechmachinery.com

WARUNKI SPRZEDAŻY

MANTECH (Wielka Brytania) LTD

WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Wszelkie zmiany niniejszych warunków w jakimkolwiek dokumencie kupującego nie mają zastosowania, chyba że zostaną przez nas wyraźnie zaakceptowane na piśmie.

2. Wszystkie oferty podlegają potwierdzeniu przez nas przy otrzymaniu zamówienia, a maszyny z magazynu są oferowane pod warunkiem niesprzedania w momencie otrzymania zamówienia.

3. Wszystkie zamówienia są przyjmowane wyłącznie:

a) na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

b) wraz z wystarczającymi informacjami, aby umożliwić nam niezwłoczną realizację zamówienia.

c) o nie mniejszej wartości zamówienia niż £30.00 netto.

4. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia.

5. Podana cena za towar może być zmieniana przez nas poprzez dodatki w górę zgodnie z warunkami rynkowymi w dniu faktycznej dostawy i kupującym płaci taki dodatek do podanej ceny. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego, warunki rynkowe obejmują każdy wzrost kosztów robocizna i/lub materiały, eksploatacja i/lub transport, lub jakiekolwiek zmiany kursu wymiany na przywożony sprzęt.

6. Wszystkie oferty są ściśle gotówkowe netto na podstawie faktur, chyba że zaznaczono inaczej. W przypadku umów eksportowych płatność w całości będzie należna po przedstawieniu dokumentów przewozowych i faktur w Wielkiej Brytanii lub jeśli z powodu działania lub zaniechania kupującego nie będziemy w stanie wysłać towaru, gdy będzie gotowy, po przedstawienie faktur i powiadomienie od nas, że towar jest gotowy do wysyłki. Warunki dla zatwierdzonych klientów konta wynoszą 30 dni netto. My rozumie i skorzysta z naszego ustawowego prawa do dochodzenia odsetek i odszkodowania za koszty odzyskiwania długów zgodnie z przepisami dotyczącymi opóźnień w płatnościach, jeśli nie otrzymamy zapłaty zgodnie z uzgodnionymi warunkami kredytowymi.

7. Każda data nadana dla wysyłki towaru jest jedynie szacunkowa i nie można przyjąć odpowiedzialności za skutki jakiegokolwiek opóźnienia.

8. O ile w zamówieniu nie określono inaczej, zorganizujemy transport towaru i dostawę do miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu. Towary są wyceniane ex-works, a opłaty za przewóz i ubezpieczenie zostaną dodane do faktury. Opakowanie jest dostarczane na kredyt, a opłata zostanie naliczona za pakowanie, chyba że zwrócono do nas przewóz opłacony natychmiast po dostarczeniu. Utrata lub uszkodzenie w tranzycie lub krótka dostawa muszą być zgłoszone w ciągu 3 dni od otrzymania (z towary lub faktury) w przeciwnym razie roszczenia nie będą akceptowane.

9. Jeśli nie otrzymamy instrukcji spedycji w ciągu 14 dni od powiadomienia, że towar był dostępny do wysyłki, zostanie naliczona rozsądna opłata za przechowywanie, w tym ubezpieczenie i przestoje, która zostanie zapłacona przez kupującego.

10. Wszystkie specyfikacje, rysunki i dane szczegółowe dotyczące wag i wymiarów przedłożone z cytatami są jedynie przybliżone, a opisy i ilustracje zawarte w katalogach, cennikach i wszelkich innych materiałach reklamowych mają na celu jedynie przedstawienie ogólnego pojęcia o towarach w nich opisanych i żaden z nich nie stanowi części umowy, ani nie może być traktowany jako oświadczenie, że towary tego rodzaju zostaną dostarczone.

11. (a) Zmiana towarów zamówionych przed lub po dostawie zostanie dokonana przez nas wyłącznie na warunkach uzgodnionych przez nas z kupującym, które zapewnią zapłatę wszystkich takich kwot, jakie mogą być przez nas racjonalnie wymagane.

(b) Anulowanie jakiegokolwiek zamówienia zostanie zaakceptowane przez nas wyłącznie na warunkach uzgodnionych z nami na piśmie. Akceptacja jakiegokolwiek anulowania zostanie dokonana według naszego wyłącznego uznania i będzie obejmować opłatę za anulowanie w wysokości nie mniejszej niż 10% złożonego zamówienia.

12. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r. wszystkie maszyny muszą być wyposażone w odpowiednią osłonę (za dodatkową opłatą dla kupującego), chyba że otrzymamy pisemne powiadomienie stwierdzające, że kupujący przyjmuje pełną odpowiedzialność za ochronę zgodnie z przepisami ustawy.

13. (a) Gwarantujemy, że przy produkcji towarów przez nas zastosowano tylko najlepsze wykonanie i materiały. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłce (z zastrzeżeniem korzystania tylko na normalną pojedynczą zmianę) należy znaleźć wszelkie wady spowodowane wadliwymi materiałami lub wykonaniem, a nie spowodowane zużyciem, uszkodzeniem podczas transportu, wypadkiem, niewłaściwym użyciem lub zaniedbaniem, naprawimy wadę bezpłatnie poprzez naprawę lub według naszego uznania przez wymiana części lub części.

(b) Nie udziela się żadnych gwarancji ani rękojmi w odniesieniu do artykułów i produktów dostarczanych przez nas, a nie do naszej produkcji, które podlegają wyłącznie gwarancja producenta lub rękojmia (jeśli istnieje), a kupujący jest uprawniony do korzystania z tej gwarancji tylko w takim zakresie, w jakim mamy prawo do jej przeniesienia.

(c) Na używane maszyny nie udziela się żadnej gwarancji, chyba że wyraźnie to uzgodniliśmy.

(d) Wszelkie dostępne gwarancje mogą zostać unieważnione, jeśli towary są zainstalowane lub używane niewłaściwie lub w nieodpowiednim środowisku.

14. Z wyjątkiem powyższych przypadków nie jest spełniony ani dorozumiany, ani nie udziela się żadnej gwarancji ani nie jest dorozumiana co do żywotności lub zużycia dostarczonych towarów lub tego, że będą one uzyskać jakichkolwiek danych dotyczących wydajności (chyba że takie dane są gwarantowane przez nas na piśmie) lub że będą one odpowiednie do określonego celu lub do wykorzystania w określonych warunkach, bez względu na to, że taki cel lub warunki mogą być nam znane lub znane.

15. (a) Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub wydatki wynikające z wszelkie wady towaru, a w szczególności (ale bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższego) nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wydatki wtórne lub utratę zysków lub jakąkolwiek odpowiedzialność wobec osób trzecich poniesioną przez kupującego w wyniku takich wad.

(b) Kupujący zwolni nas z odpowiedzialności, strat, roszczeń lub postępowań wynikających z jakiejkolwiek ustawy lub prawa zwyczajowego w poszanowanie wszelkich szkód majątkowych lub śmierci lub obrażeń ciała jakiejkolwiek osoby spowodowanych przez lub przez użycie jakichkolwiek towarów sprzedanych przez nas kupującemu, chyba że w przypadku śmierć lub obrażenia ciała, taka śmierć lub obrażenia ciała zostaną udowodnione, że zostały spowodowane zaniedbaniem naszym lub naszych pracowników.

(c) Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma zastosowania w celu wyłączenia lub ograniczenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć na mocy ustawy o nieuczciwych warunkach umownych z 1977 r.

16. Kupujący jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie i przechowywanie lub uszkodzenie (jakkolwiek spowodowane) lub kradzież jakichkolwiek towarów i roślin lub materiałów (w tym narzędzi używanych w montaż) od momentu dostarczenia takich przedmiotów na miejsce i niezależnie od tego, że nieruchomość i towary itp. nie mogły przejść na kupującego.

17. Towary pozostają naszą jedyną i absolutną własnością jako legalnych i sprawiedliwych właścicieli do czasu, gdy kupujący zapłaci nam uzgodnioną cenę. wraz z pełną ceną wszelkich innych towarów będących przedmiotem jakiejkolwiek innej umowy. Możemy w celu odzyskania naszych towarów wejść do dowolnego lokalu w przypadku gdy są one przechowywane lub w przypadku gdy można zasadnie sądzić, że są składowane, każdy może użyć wszelkiego transportu i instalacji, jeśli jest to konieczne do ich odzyskania. Do czasu takiego w czasie, gdy kupujący stanie się właścicielem towarów, będzie je przechowywał w swoim lokalu oddzielnie od towarów własnych lub innych osób i w sposób, który sprawia, że można je łatwo zidentyfikować jako nasze towary. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest w posiadaniu towarów wyłącznie jako powiernik dla nas dopóki nie stanie się właścicielem.

18. W przypadku jakiegokolwiek sporu w związku z umową zastrzegamy sobie prawo do skierowania sprawy do arbitrażu przed jednym arbitrem, który zostanie wyznaczony za obopólną zgodą.

19. Przyjęcie dostawy towaru uważa się za rozstrzygający dowód akceptacji niniejszych warunków przez kupujących.

20. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków nie ma wpływu na pozostałe warunki.

21. Niniejsze warunki i umowa podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem angielskim.